-
sreda, 26 oktobar 2016 11:18

ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA

Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost

FAO LOGO

EBRD LOGOUPMS LOGO

U Beogradu je 24. oktobra 2016. godine odran drugi srpski Kongres mlekarstva u organizaciji Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije, a u okviru projekta "Podrka dijalogu izme?u javnih i privatnih aktera za sektor mleka" u Republici Srbiji, koji sprovode Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD). Na Kongresu su se okupili stru?njaci, predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zatite ivotne sredine Republike Srbije, ali i predstavnici proizvo?a?a i prera?iva?kih kompanija, nau?noistraiva?kih institucija i srodnih udruenja, organizacija potroa?a, odnosno svi vani ?inioci u proizvo?a?kom lancu ovog stratekog sektora srpskog agrara.

Kongres je otvorio Ljubia Jovanovi?, predsednik Upravnog odbora Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije, istakavi sve anse i izazove sa kojima se ovaj sektor susre?e, nakon ?ega se prisutnima obratio Dmitry Prikhodko, ekonomista Investicionog Centra UN FAO. On je izjavio da su globalne cene mleka u blagom rastu od juna ove godine, kao i da se predvi?a globalni rast potronje mleka i mle?nih proizvoda, to ide u prilog i srpskim proizvo?a?ima. "Veliki izazov za sektor mlekarstva predstavlja to to Srbija ima najmanji broj grla po farmi u Evropi, sa prosekom od 2,8 krave po doma?instvu. Za ve?u konkurentnost na doma?em i me?unarodnom tritu, neophodno je da se unapredi efikasnost proizvodnje i kvalitet mleka, kako bi se odgovorilo na standarde EU". zaklju?uje Prikhodko.

Na prvom panelu koji se bavio dravnom institucionalnom podrkom sektoru, Nenad Terzi? iz Ministarstva poljoprivrede i zatite ivotne sredine, naglasio je da se i u narednoj godini planira snana podrka sektoru sto?arstva i da ?e zajedno sa predstavnicima Udruenja razmotriti predlog rekonstrukcije modela premiranja po litri mleka, a prema kvalitetu.

U tri panela govornici i u?esnici su diskutovali i o zna?aju akreditovanja Nacionalne laboratorije, dodatnom opremanju proizvo?a?a mleka, prelevmanima na uvoz mleka, uvo?enju oznake kvaliteta za doma?e proizvode i brendiranju za me?unarodna trita, kao i promeni modela podsticanja proizvodnje mleka od strane drave, a u pravcu stimulisanja vieg kvaliteta proizvoda.

Na zatvaranju Kongresa, prisutni su se sloili da je cilj Udruenja i svih aktera u lancu proizvodnje i prodaje mleka da u narednih tri do ?etiri godine vie od 90 odsto proizvedenog srpskog mleka bude u ekstra klasi kvaliteta.

Detaljan Izvetaj sa Drugog srpskog kongresa mlekarstva moete pogledati OVDE.

Kontakt osoba za detaljnije informacije o Kongresu:

Vanja Jankovi?, sekretar UDRUENJA PROIZVO?A?A MLEKA SRBIJE,

tel/fax 011 244 11 43; mob. 060 6555 702; office@mlekosrbija.

 

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije