-
četvrtak, 14 jul 2011 18:21

Udruenje proizvodja?a mleka Srbije ukazuje da u narednim mesecima predstoji pad proizvodnje mleka, to ?e za posledicu imati ponovnu nestaicu mleka na tritu. Poslovni ambijent u sektoru proizvodnje mleka je i dalje obeshrabruju?i za proizvo?a?e.

Osnovni razlog za pesimisit?ke prognoze je stalni porast cena inputa, hrane, goriva, semena i djubriva. U postoje?im uslovima u poljoprivrednoj proizvodnji, sve ukazuje da je jedino isplativo baviti se isklju?ivo ratarskom proizvodnjom. U sto?arstvu je ratarstvo podre?eno ovoj intezivnoj proizvodnji, i obzirom nedostatak dravnih podsticaja i trite ratarskih proizvoda, ovaj bilans je ozbiljno poreme?en. Izvesno je da ?e proizvodnja mleka zapasti u jo ve?u krizui i da je ve? postalo besmisleno baviti se ovom proizvodnjom!

Poraavaju?e je da ni nove mere ministarstva nisu efektivne, jer se ne otklanja glavni uzrok neiplativosti u proizvodnji mleka. Sistem subvencija mora imati dugoro?ni efekat, kao ekonomski amortizer sniavanja trokova proizvodnje. Napominjemo da dravne subvencija nisu pomo?, ve? instrument vodjenja agrarne politike.

Takodje, Vlada Republike Srbije je usvojila set uredbi kojima nastavlja selektivan pristup kada su u pitanju korisnici mera, a to je diskriminacija pravnih lica. Uredba o raspodeli i kori?enju podsticaja za genetsko unapre?enje sto?arstva za 2011. godinu se odnosi samo na fizi?ka lica nosioce poljoprivrednog gazdinstva. Na ovaj na?in, opet se kanjavaju bolji sto?ari koji su prethodnih godina ulagali u pove?anje stada.

Udruenje je krajem 2010. godine usaglasilo sa Ministarstvom poljoprivrede Operativni program razvoja mlekarskog sektora od 2011. do 2015. godine, i dokument je i zvani?no usvojen. Do danas ovaj program nije zaiveo, niti je ministarstvo sazvalo Radnu grupu za koordinaciju i pra?enje sprovo?enja mera.

Za sve dodatne informacije mozete kontaktirati Aleksandru Jani?i? 063.471.402

 

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2019 Udruženje proizvođača mleka Srbije