-
sreda, 26 oktobar 2016 11:18

ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA

Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost

FAO LOGO

EBRD LOGOUPMS LOGO

U Beogradu je 24. oktobra 2016. godine odran drugi srpski Kongres mlekarstva u organizaciji Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije, a u okviru projekta "Podrka dijalogu izme?u javnih i privatnih aktera za sektor mleka" u Republici Srbiji, koji sprovode Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD). Na Kongresu su se okupili stru?njaci, predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zatite ivotne sredine Republike Srbije, ali i predstavnici proizvo?a?a i prera?iva?kih kompanija, nau?noistraiva?kih institucija i srodnih udruenja, organizacija potroa?a, odnosno svi vani ?inioci u proizvo?a?kom lancu ovog stratekog sektora srpskog agrara.

Kongres je otvorio Ljubia Jovanovi?, predsednik Upravnog odbora Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije, istakavi sve anse i izazove sa kojima se ovaj sektor susre?e, nakon ?ega se prisutnima obratio Dmitry Prikhodko, ekonomista Investicionog Centra UN FAO. On je izjavio da su globalne cene mleka u blagom rastu od juna ove godine, kao i da se predvi?a globalni rast potronje mleka i mle?nih proizvoda, to ide u prilog i srpskim proizvo?a?ima. "Veliki izazov za sektor mlekarstva predstavlja to to Srbija ima najmanji broj grla po farmi u Evropi, sa prosekom od 2,8 krave po doma?instvu. Za ve?u konkurentnost na doma?em i me?unarodnom tritu, neophodno je da se unapredi efikasnost proizvodnje i kvalitet mleka, kako bi se odgovorilo na standarde EU". zaklju?uje Prikhodko.

Na prvom panelu koji se bavio dravnom institucionalnom podrkom sektoru, Nenad Terzi? iz Ministarstva poljoprivrede i zatite ivotne sredine, naglasio je da se i u narednoj godini planira snana podrka sektoru sto?arstva i da ?e zajedno sa predstavnicima Udruenja razmotriti predlog rekonstrukcije modela premiranja po litri mleka, a prema kvalitetu.

U tri panela govornici i u?esnici su diskutovali i o zna?aju akreditovanja Nacionalne laboratorije, dodatnom opremanju proizvo?a?a mleka, prelevmanima na uvoz mleka, uvo?enju oznake kvaliteta za doma?e proizvode i brendiranju za me?unarodna trita, kao i promeni modela podsticanja proizvodnje mleka od strane drave, a u pravcu stimulisanja vieg kvaliteta proizvoda.

Na zatvaranju Kongresa, prisutni su se sloili da je cilj Udruenja i svih aktera u lancu proizvodnje i prodaje mleka da u narednih tri do ?etiri godine vie od 90 odsto proizvedenog srpskog mleka bude u ekstra klasi kvaliteta.

Detaljan Izvetaj sa Drugog srpskog kongresa mlekarstva moete pogledati OVDE.

Kontakt osoba za detaljnije informacije o Kongresu:

Vanja Jankovi?, sekretar UDRUENJA PROIZVO?A?A MLEKA SRBIJE,

tel/fax 011 244 11 43; mob. 060 6555 702; office@mlekosrbija.

 
sreda, 03 decembar 2014 11:03

Udruenja proizvo?a?a mleka usvojili zahteve koje su uputili Ministarstvu poljoprivrede i zatite ivotne sredine

U petak, 28.11.2014., u Novom Sadu je odrana zajedni?ka skuptina Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije i Centralne asocijacije proizvo?a?a mleka Vojvodine. Vie od 300 ?lanova oba Udruenja prisustvovali su sednici skuptine, na kojoj su usvojeni zahtevi koji su upu?eni Ministarstvu poljoprivrede i zatite ivotne sredine.

IMG 2112

Zahtevi su slede?i:

1. Zahtevamo zatitu proizvo?a?a mleka i podsticanje kvaliteta putem premiranja po klasama:

premija za ekstra klasu da iznosi 10 rsd po litri mleka,
premija za 1. klasu da iznosi 7 rsd po litri mleka,
premija za 2. klasu da iznosi 4 rsd po litri mleka,
regres za umati?eno grlo da iznosi 30.000 rsd.

2. Zahtevamo da se u Izmene Zakona o dravnom poljoprivrednom zemljitu unesu nai predlozi:

da rok zakupa bude minimum 30 godina, po pravu pre?eg zakupa sto?arima,
da cena zakupa za sto?are bude fiksna po klasama na nivou drave, odre?ena od strane ministarstva i primerena govedarstvu (trokovima proizvodnje mleka),
da ograni?enje zakupa bude hektar po uslovnom umati?enom grlu.

3. Zahtevamo hitno preispitivanje rada Uprave za veterinu kako bi se reili svi nagomilani problemi u sektoru, uz neizostavno u?e?e predstavnika naih udruenja.

4. Zahtevamo ukidanje Regionalnih odgajiva?kih organizacija i da cenovnik i rad Glavne odgajiva?ke organizacije kontrolie ministarstvo, uz uvaavanje predloga naih udruenja.

5. Zahtevamo hitno definisanje operativnog programa razvoja sektora mlekarstva od 2015-2024

Predstavnici Udruenja o?ekuju pismeni odgovor Ministarstva, u rokuIMG 2098 od sedam dana, u kome bi izrazili stav povodom naih zahteva.

 
Farma koja je o?arala Vu?i?a: Nemate vikend, radite 365 dana, ustajete u 4 ujutru
ponedeljak, 11 avgust 2014 14:17

Premijer Srbije Aleksandar Vu?i? sa predstavnicima vlade obeleio je 100 dana rada nove vlade na farmi ?lanice Upravnog odbora Udruenja, gospo?e Katalin Mulai. Vest moete pro?itati OVDE.

 
KONFERENCIJA ZA NOVINARE, PETAK 4. JUL
sreda, 02 jul 2014 11:27

PRIMENA NOVOG PRAVILNIKA O KONCENTRACIJI AFLATOKSINA U SIROVOM MLEKU OD 1. JULA


Dana 04.07.2014. u 11 h u Medija Centru u Beogradu, bi?e organizovana konferencija za novinare u organizaciji Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije i Centralne asocijacije proizvo?a?a mleka Vojvodine.
Detalje moete pratiti na slede?em linku: Medija Centar.
POGLEDAJTE !

 
sreda, 20 februar 2013 16:30

Udruenje proizvo?a?a mleka Srbije se aktivno uklju?ilo u Radnu grupu za pra?enje prisustva aflatoksina u hrani i hrani za ivotinje, koju je po hitnom postupku oformilo Ministarstvo poljoprivrede, umarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

Nakon sagledavanja stanja u sektoru proizvodnje mleka, postignut je zajedni?ki stav o uspostavljanju poja?ane kontrole u pogledu prisustva aflatoksina u mleku i hrani za ivotinje.

Opširnije...
 
četvrtak, 14 jul 2011 18:21

Udruenje proizvodja?a mleka Srbije ukazuje da u narednim mesecima predstoji pad proizvodnje mleka, to ?e za posledicu imati ponovnu nestaicu mleka na tritu. Poslovni ambijent u sektoru proizvodnje mleka je i dalje obeshrabruju?i za proizvo?a?e.

Opširnije...
 
petak, 20 avgust 2010 00:00

U prostorijama farme BD Agro ad Dobanovci, u petak 20.08.2010 odrana je osniva?ka skuptina Udruenja proizvo?ja?a mleka Srbije.

word.gifPreuzmite Saoptenje za javnost Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije
pdf.gifPreuzmite Saoptenje za javnost Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije

   • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije