-
Naslovna Press Clipping OPORAVAK PROIZVODNJE MLEKA
OPORAVAK PROIZVODNJE MLEKA
ponedeljak, 04 novembar 2013 12:53

,,Kako oja?ati poloaj doma?ih proizvo?a?a i prera?iva?a mleka''.

izvor :http://www.pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=9177

31.oktobra 2013. u prostorijama PKS odrzan jezajedni?ki sastankisastanak Udruenja za poljoprivredu, prehrambenu i duvansku industriju PKS i Ministarstva poljoprivrede, umarstva i vodoprivrede na temu,,Kako oja?ati poloaj doma?ih proizvo?a?a i prera?iva?a mleka''.

Iskustva iz zemalja EU ukazuju na ?injenicu da najve?i broj malih mlekara ne?e opstati u narednom periodu, jer ne?e imati ekonomskih mogu?nosti da uskladi svoje poslovanje prema zahtevima i standardima EU.

U Srbiji se godinje proizvede oko 1,5 milijardi litara mleka. Od toga, ?ak 98 odsto zauzima proizvodnja kravljeg mleka, 0,8 osto ov?ijeg, dok je oko 1,6 odsto proizvodnja kozjeg mleka. Vrednost proizvodnje na nivou gazdinstava iznosi oko 300 miliona evra, to ?ni oko 7,6 odsto ukupnog poljoprivrednog bruto proizvoda. Mlekarska industrija zauzima lidersko mesto u prehrambenoj industriji Srbije. Procena je da sadanje mlekare rade sa polovinom iskori?enosti, tako da preradni kapaciteti nisu prepreka pove?anju proizvodnje. Sto?arstvo Srbije ve? vie decenija ima tendenciju pada od dva do tri odsto godinje. Bez njega nema ni razvijene poljoprivrede. Stanje u ovoj delatnosti odrazilo se i na potronju mleka, po kojoj se nalazimo na pretposlednjem mestu u Evropi.

Prema rezultatima popisa poljoprivrede, u Srbiji ima 628.555 porodi?nih poljoprivrednih gazdinstava. Ukupna povrina kori?enog poljoprivrednog zemljita je 3.355.859 hektara, a ukupan broj goveda je 920.762. Prema poslednjim podacima Uprave za trezor Ministarstva finansija, registrovano je 330.000 poljoprivrednih gazdinstava.

,,Me?utim, danas se mlekarska industrija suo?ava sa brojnim promenama i izazovima. Jedan od najvanijih je rast potreba za mle?nim proizvodima. U pore?enju sa razvijenim mlekarskim zemljama, Srbija ima lou strukturu otkupa i neekonomi?nu proizvodnju. Nju karakterie i sve uo?ljivija nelojalna konkurencija. Belei se i smanjenje broja muznih krava i mle?nih farmi. Ukupna koli?ina proizvedenog mleka u vremenu od 2001. do 2009. godine smanjila se za skoro 100 miliona litara godinje. Sa prose?nom mle?no?u od 2.979 litara po kravi Srbija se nalazi ispred drugih drava, kandidata za ?lanstvo u EU. Ali, u pore?enju sa ?lanciama EU, to je znatno manje. Veliki broj proizvo?a?a ne ispunjava najvie zahteve koji su u skladu sa EU standardima'', naglasila je samostalni savetnik u Udruenju za poljoprivredui prehrambenu industriju PKS Jasna Stevanovi?.

Proizvo?a?i i prera?iva?i mleka od 1. januara bi?e suo?eni sa novim normama koje se primenjuju u EU, pre svega, u pogledu bezbednosti, to ?e biti teko primenjivo u kratkom roku. Iskustva iz zemalja EU ukazuju na ?injenicu da najve?i broj malih mlekara ne?e opstati u narednom periodu, jer ne?e imati ekonomskih mogu?nosti da uskladi svoje poslovanje prema zahtevima i standardima EU.

Savetnica generalnog direkora ,,Imleka'' Dragica Boli? je rekla da ?e od Nove godine biti suo?eni i sa inostranom konkurencijom na doma?em tritu, jer se ukida carina na uvoz mleka. Ona smatra da treba uspostaviti sistem subvencija po kvalitetu, ukoliko elimo da pove?amo nae u?e?e na inostranim tritima. Tako?e, kako je navela, treba prona?i i prostor za subvencionisanje kamata za investiranje u sirovine za proizvodnju mleka i obezbediti povoljne dugoro?ne kredite do 10 godina. Po njenim re?ima potrebno je to pre pokrenuti Nacionalnu laboratoriju za ispitivanje kvaliteta mleka. Prema miljenju Dragice Boli?, neprihvatljiv je i predloeni pravilnik da se ne otkupljuje mleko koje ima vie od 400.000 somatskih ?elija, jer ?e u tom slu?aju mlekare morati da uvoze mleko, nego da treba oro?iti do kog datuma, treba da bude postignut kvalitet na nivou EU. Ona je podsetila i na veliki problem sa aflatoksinom, u ?ije je reavanje ,,Imlek'' uloio mnogo sredstava, navode?i da razli?ite laboratorije daju rali?ite podatke o koli?ini aflatoskina.

Predsednik Upravnog odbora Asocijacije proizvo?a?a mleka Vojvodine Sanja Bugarski je navela da ispitivanja instituta pokazuju da je aflatoksin jo uvek veliki problem u Vojvodini i zapitala se kako to da nije i u ostalom delu Srbije. Ona smatra da je primarnim proizvo?a?ima mleka neophodno dodatno obrazovanje, kako bi mogli da dostignu odgovaraju?e norme.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede Nenad Terzi? je rekao da su u pripremi dva nova pravilnika o veta?kom osemenjavanju i obeleavanju ivotinja, koji ?e omogu?iti sto?aru da sam obavlja te poslove. Dodao je da se priprema i izmena Zakona o podsticajima, koji treba da omogu?e da se uvae specifi?ne potrebe sto?arstva, podsetivi da je prole godine dato 3,6 milijardi dinara za mleko. Po njegovim re?ima, do kraja godine ?e proraditi i dve nacionalne laboratorije za ispitavanje kvaliteta mleka, u Novom Sadu i Batajnici.

Savetnik ministra poljoprivrede Ljubia Jovanovi?, moderator skupa, je istakao da bez novog investicionog ciklusa u tom sektoru, nita ne?emo uraditi i da je vrlo alarmantan podatak o padu broja mle?nih krava u Srbiji, pa ?e u budu?e mere i zakonska aktivnost biti usmerena u pravcu pove?anja te proizvodnje, kako bi se od nje moglo iveti. On je dodao da ?e se posledice pogrene agrarne politike ose?ati jo dugo.

Zaklju?eno je da se u budu?e ne?e doneti nijedan propis bez u?e?a u njegovoj pripremi proizvo?a?a, koji treba da ga sprovode u praksi. Re?eno je da se u narednoj godini ne o?ekuje pove?anje Agrarnog budeta, ali je istaknuto da je potrebno udruivanje proizvo?a?a na svim nivoima, jer samo tako mogu postati snani u pregovorima za ostvarenje sopstvenih ciljeva. Na predlog sekretara Udruenja za poljoprivredu i prehrambenu industriju i vodoprivredru PKS, Nenada Budimovi?a, zaklju?eno je da PKS predloi i izmenu pravilnika o kvalitetu mleka, angauje se na edukaciji proizvo?a?a i formira radnu grupu koja ?e se baviti izradom strategije finansiranja agrara, a samim tim i proizvodnje i prerade mleka. Jer, kako je re?eno, finansiranje poljoprivrede ostalo je nereeno od 24. januara 1994. godine, kada je ukinuta primarna emisija. Sve to treba da doprinese oporavku ove zna?ajne privredne grane.

 

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije