-
ponedeljak, 18 mart 2013 00:00

Izvor: Tanjug

Udruenje: Nema ?arolije za aflatoksin, treba nam vremeBEOGRAD Udruenje proizvo?a?a mleka Srbije smatra da dozvoljeni nivo aflatoksina treba da ostane 0,5 mikrograma po kilogramu bar u narednih godinu dana, kako bi se celokupan sistem oporavio, a zaraeni kukuruz u potpunosti bio zamenjen zdravim.

Nema "?arobnog tapi?a" za reenje problema sa aflatoksinom, ve? je neophodno uspostaviti celokupan sistem kontrole koji ?e biti usaglaen sa EU standardima, kako se ovakve situacije ne bi ponavljale, poru?ili su sa dananje konferencije za novinare predstavnici tog udruenja.

Predsednik Upravnog odbora Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije Ljubia Jovanovi? rekao je da je nemogu?e o?ekivati da postignete na dui rok najnovije standarde, dokle god farmeri u ishrani koriste makar i deo zaraenog kukuruza.
"?injenica je da na teritoriji Srbije najve?i deo roda kukuruza zaraen aflatoksinom B1, kao i da je sistemu kontrole promaklo da na vreme spre?i da takav kukuruz u?e u lanac ishrane", kazao je Jovanovi?.

On je naglasio da je koncentracija aflatoksina po postoje?em pravilniku (0,5 mikrograma po litru) bezbedna po potroa?e i "vai u celom svetu, izuzev u EU".Jovanovi? je ukazao i da ne postoji mogu?nost da krava preivi ukoliko kroz njeno telo pro?u visokokontaminirane materije, jer bi joj jetra stradala. Dodao je da u Srbiji nije zabeleen ni jedan takav slu?aj.

On je upozorio i da je aflatoksin akutni problem ali ne jedini sa kojim se proizvodnja sirovog mleka i sto?arstvo uopte u Srbiji bore ve? godinama unazad.

?lan udruenja Vasa Dingurski rekao je da je u prethodnih pet godina broj krava u Srbiji sa oko 600.000 grla smanjen na 300.000, od kojih je prema njegovim re?ima, 150.000 pod kontrolom. Dingurski tvrdi da je 30 odsto od ukupnih koli?ina sirovog mleka u Srbiji u legalnim tokovima, a 60 do 70 odsto van kontrole.

?lan UO Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije Luka Jeli? ukazao je i na problem gaenja velikih farmi - pravnih lica nakon njihovih privatizacija koje su zapocele 2005. godine. Po njegovim re?ima, te farme su bile nosioci kvalitetne, stabilne i visoke proizvodnje. On je kao primer naveo da krave u proseku daju 2.600 do 2.800 litara godinje mleka po grlu, na velikim farmama taj prosek iznosi od 5.000 do 8.000 litara, a mleko je gotovo stopostotno ekstrakvaliteta.
Pored "trancizioonog perioda" od godinu dana za dostizanje evropskih propisa, Udruenje proizvo?a?a mleka Srbije, izme?u ostalog, predlae i formiranje
stru?nog tima koji ?e u narednim godinama raditi monitoring bezbednosti kompletnog lanca hrane, na bazi akcionog plana, sa fokusom na nadlenost i vremenski okvir.

Foto Tanjug, D.Peternek

 

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije