-
subota, 28 maj 2011 08:57

Dana 20.08.2010. formirano je Udruenje proizvodja?a mleka Srbije. Udruenje je formiralo 22 proizvodja?a mleka, koji ukupno godinje isporu?e cca 150.000.000 l mleka, to je 20% ukupne koli?ine mleka koje se otkupi u Srbiji, imaju blizu 40.000 goveda i oko 6.000 zaposlenih. Dnevna isporuka mleka je 400.000l koja u celoj koli?ini zavri kod preradjiva?a.

Udruenje je formirano u elji da pomogne dravi u kreiranju dugoro?ne i odrive strategije unapredjenja sektora proizvodnje sirovog mleka, kroz udruivanje svih proizvodja?a bez obzira da li se ovom delatno?u bave kao fizi?ka ili pravna lica. Deavanja na tritu mleka, celokupan nepovoljan ambijent u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, kao i odnos drave prema poljoprivrednoj primarnoj proizvodnji, odredio je proizvodja?e koji imaju status pravnih lica da pokrenu inicijativu za udruivanjem.

Vrhunski cilj naeg udruenja je kontinuirani rad na podizanju i odrivosti kvaliteta mleka, r?zvoj genetskih resurs?, a sve u cilju un?pre?enj? strukture r?snog s?st?v?. elimo da radimo na snienju trokova proizvodnje po ugledu na druge zemlje, da doprinesemo razvoju sektora kroz trasfer nove tehnologije i permanentnu edukaciju.

Rad udruenja je usmeren na un?pre?enje konkurentnosti sektor? proizvodnje sirovog mlek?, st?lno pr??enje i identifikov?nje z?jedni?kih potreb? i problem? proizvo???? sirovog mlek?, predl?g?nje reenj? i z?stup?nje z?jedni?kih interes? proizvo???? sirovog mlek? pred dr?vnim institucij?m? i prer??iv??im?, kroz u?es?e u kreir?nju ?gr?rne politike i predl?g?nju mer? podrke koj? d?je n?dleno minist?rstvo, izr?di n?crt? z?kon?, podz?konskih ?k?t? i drugih propis? koji se odnose n? proizvodnju sirovog mlek?, te da informie proizvo???e o podstic?jnim sredstvim? koj? nude me?un?rodne org?niz?cije i fond?cije.

Udruenje s?r??uje s? institutim?, univerzitetim?, stru?nim i strukovnim udruenjim? i drugim org?niz?cij?m? u zemlji i inostr?nstvu koje se b?ve un?pre?enjem proizvodnje sirovog mlek?, kroz stru?no-eduk?tivne ?ktivnosti podsti?e s?r?dnju, komunik?ciju, sistem me?usobnog informis?nj? i m?rketinko-promotivne i druge ?ktivnosti proizvo???? sirovog mlek?.

Spremni smo da uloimo svoje stru?no znanje i iskustvo da pomognemo odrivu i dugoro?nu politiku u ovom domenu primarne poljoprivredne proizvodnje. Smatramo da drava ima klju?nu ulogu u kreiranju ambijenta za razvoj agrara, te stoga elimo da joj pomognemo da svoju ulogu obavlja to uspenije. Za poljoprivredu Srbije i njen odrivi razvoj potrebna je politika koja ?e stimulistai pove?anje produktivnosti. Odrivi razvoj poljoprivrede snano je povezan sa napretkom ukupnih reformi u privredi Srbije, na putu ka pridruivanju EU.

Udrenje je sa?inilo dokument Bela inicijativa, sa idejom da analizira stanje u sektoru mle?nog govedarstva, odnosno da predloi sistemske i dugoro?ne mere za njegov oporavak. Privredna komora Srbije i Udruenje proizvo?a?a mleka Srbije, 9. septembra 2010. su organizovali Okrugli sto posve?en aktuelnoj problematici u sektoru proizvodnje i prerade mleka. Ovom prilikom Udruenje je predstavilo Belu inicijativu predstavnicima preradjiva?a, predstavnicima Skuptine Srbije, nadlenih ministarstava, nau?nih institucija te predstavnicima udruenja potroa?a. U?esnici skupa su ocenuli da bi realizacija predloga mera iznetih u Beloj inicijativi doprinela dugoro?nom boljitku u resoru sto?arstva i proizvodnji mleka.

Predlog mera za unapre?enje proizvodnje mleka iznet u dokumentu Bela inicijativa, obrazloen je na sednici Odbora za poljoprivredu, koja je odrana 5. Novembra 2010. Potom, formirana je radna grupa za izradu Operativnog programa razvoja mlekarskog sektora u Srbiji za period 2011.-2015. pri Ministarstvu. Ocenjeno je da bi realizacija predloga mera iznetih u Beloj inicijativi doprinela dugoro?nom boljitku u resoru sto?arstva i proizvodnji mleka.

Prva korektivna mera koja je realizovana u skladu sa iznetim predlozima, je nova uredba o kori?enju premije za mleko za 2011. Godinu, kojom je odre?en iznos od 5 dinara po litri mleka, sa ograni?enjem do maximum 3 miliona litara, i to za sve proizvo?a?e.

Naim dosadanjim radom stekli smo status vanog u?esnika u poboljanju poslovnog ambijenta za sektor . U cilju razvoja sto?arstva i stvaranja advekvatnog poslovnog ambijenta neophodno je da zajedni?kim snagama uti?emo na kreiranje odrivog i dugotrajnog reenja koje ?e doneti boljitak.

 

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije