-
sreda, 26 oktobar 2016 11:04

Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost

U Beogradu je 24. oktobra 2016. godine odran drugi srpski Kongres mlekarstva u organizaciji Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije, a u okviru projekta "Podrška dijalogu izme?u javnih i privatnih aktera za sektor mleka" u Republici Srbiji, koji sprovode Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD). Na Kongresu su se okupili stru?njaci, predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite ivotne sredine Republike Srbije, ali i predstavnici proizvo?a?a i prera?iva?kih kompanija, nau?noistraiva?kih institucija i srodnih udruenja, organizacija potroša?a, odnosno svi vani ?inioci u proizvo?a?kom lancu ovog strateškog sektora srpskog agrara.

IMG 7059

Kongres je otvorio Ljubiša Jovanovi?, predsednik Upravnog odbora Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije, istakavši sve šanse i izazove sa kojima se ovaj sektor susre?e, nakon ?ega se prisutnima obratio Dmitry Prikhodko, ekonomista Investicionog Centra UN FAO. On je izjavio da su globalne cene mleka u blagom rastu od juna ove godine, kao i da se predvi?a globalni rast potrošnje mleka i mle?nih proizvoda, što ide u prilog i srpskim proizvo?a?ima. "Veliki izazov za sektor mlekarstva predstavlja to što Srbija ima najmanji broj grla po farmi u Evropi, sa prosekom od 2,8 krave po doma?instvu. Za ve?u konkurentnost na doma?em i me?unarodnom trištu, neophodno je da se unapredi efikasnost proizvodnje i kvalitet mleka, kako bi se odgovorilo na standarde EU". zaklju?uje Prikhodko.

IMG 7056

Na prvom panelu koji se bavio dravnom institucionalnom podrškom sektoru, Nenad Terzi? iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite ivotne sredine, naglasio je da se i u narednoj godini planira snana podrška sektoru sto?arstva i da ?e zajedno sa predstavnicima Udruenja razmotriti predlog rekonstrukcije modela premiranja po litri mleka, a prema kvalitetu.

IMG 7052

U tri panela govornici i u?esnici su diskutovali i o zna?aju akreditovanja Nacionalne laboratorije, dodatnom opremanju proizvo?a?a mleka, prelevmanima na uvoz mleka, uvo?enju oznake kvaliteta za doma?e proizvode i brendiranju za me?unarodna trišta, kao i promeni modela podsticanja proizvodnje mleka od strane drave, a u pravcu stimulisanja višeg kvaliteta proizvoda.

IMG 7055

Na zatvaranju Kongresa, prisutni su se sloili da je cilj Udruenja i svih aktera u lancu proizvodnje i prodaje mleka da u narednih tri do ?etiri godine više od 90 odsto proizvedenog srpskog mleka bude u ekstra klasi kvaliteta.

Na slede?em linku moete pogledati detaljniji Izveštaj sa Drugog srpskog kongresa mlekarstva: Zapisnik i zaklju?ci.

Prezentacije sa Kongresa moete pogledati na slede?im linkovima: Sektor mlekarstva u Srbiji i Oznaka mesa i mesnih prera?evina.

 

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije