-
utorak, 24 novembar 2015 14:55

LOGOTIPI crU Beogradu je 5. i 6. novembra 2015. godine odran prvi srpski Kongres mlekarstva u organizaciji Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije, a u okviru projekta Podrka dijalogu izme?u javnih i privatnih aktera za sektor mleka u Republici Srbiji, koji sprovode Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD). Na Kongresu su se okupili stru?njaci, predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zatite ivotne sredine Republike Srbije, ali i predstavnici proizvo?a?a i prera?iva?kih kompanija, nau?noistraiva?kih institucija i srodnih udruenja iz inostranstva, odnosno svi vani ?inioci u proizvo?a?kom lancu ovog stratekog sektora srpskog agrara.

kongres4

Mlekarstvo-s


Kongres je otvorila Sneana Bogosavljevi? Bokovi?, ministar poljoprivrede i zatite ivotne sredine u Vladi Republike Srbije, nakon ?ega se prisutnima obratio Dmitry Prikhodko, ekonomista Investicionog Centra UN FAO i Miljan drale, direktor odseka za Agrobiznis za jugoisto?nu Evropu EBRD. Ministarka je naglasila da ?e, uprkos merama tednje, podsticaji za sto?arstvo ostati isti u narednoj godini, kao i da ?e nastaviti da se radi na unapre?enju konkurentnosti putem izmena Pravilnika za veterinu, Zakona o zakupu dravnog poljoprivrednog zemljita i poboljanjem kvaliteta mleka. Gospo?a Bogosavljevi? napomenula je da je prethodne godine kona?no zaustavljen trend pada broja muznih grla i koli?ine proizvedenog mleka i da je kona?no ostvaren blagi rast. Dmitry Prikhodko je napomenuo da FAO ve? nekoliko godina prati ovaj sektror u Srbiji za koji smatra da ima visok potencijal. ?injenica je da ?e cene sirovog mleka u narednom periodu stagnirati, ali se svakako u narednoj deceniji o?ekuje rast tranje za mle?nim proizvodima u zemljama u razvoju, gde Srbija moe da trai svoju ansu, pod uslovom da se vredno radi na poboljanju kvaliteta i efikasnosti, kod svih u?esnika u lancu proizvodnje. FAO i EBRD ?e nastaviti da pruaju podrku sektoru mleka i mesa u Srbiji, potvrdio je i Miljan drale, koji je naglasio koliko je vana dobra saradnja sa javnim sektorom. Poboljanjem zakona doprine?e se stvaranju boljih izvora finansiranja, to je glavni preduslov za dalji razvoj sektora.

Kongres template-prezentacija-

Ljubia Jovanovi? naglasio je da Udruenje proizvo?a?a mleka Srbije uspeno sara?uje sa FAO i EBRD, sa prera?iva?ima sa kojima ima model pregovaranja oko cene, kao i sa javnim institucijama. Cilj Udruenja i svih aktera u lancu treba da bude da u narednih tri do ?etiri godine 95 odsto proizvedenog srpskog mleka bude u ekstra klasi kvaliteta.


U nastavku konferencije u?esnicima kongresa su se na panel diskusijama obratili: Nenad Katani?, pomo?nik ministra poljoprivrede; Dejan Bugarski, direktor Uprave za veterinu; Dragana Go?evac, direktorka Uprave za poljoprivredno zemljite; Oksana Galak, predstvanica Udruenja proizvo?a?a mleka iz Ukrajine; Saa Vitoevi?, ?lan Upravnog odbora Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije; Dragan Mirkovi?, pomo?nik ministra poljoprivrede; Marko Mrkalj, ekspert za IPARD porgram iz Hrvatske; Goran Stopari?, menader sirovinskog sektora kompanije Imlek i Milan Maksimovi?, direktor otkupa i razvoja proizvodnje mleka u kompaniji Somboled. Detaljan zapisnik sa Kongresa moete pogledati ovde.

 

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije