-
Naslovna Aktuelno Predavanje na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu
Predavanje na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu
ponedeljak, 30 mart 2015 13:49

Pove?anje produktivnosti u proizvodnji mleka primenom savremene ishrane, menadmenta i rane dijagnostike bolesti (iskustva iz SAD-a)

INEDA Institut za profitabilno govedarstvo iz Minhena i
SANO Savremena ishrana ivotinja d.o.o.u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu (departman za sto?arstvo) organizovali su 26. marta internacionalni stru?ni seminar.Krave1 cr

Proizvodnja mleka na farmama u Srbiji mora se unaprediti. Uopteno - farme proizvode premale koli?ine mleka, a niska produktivnost ishrane uz nisku operativnu efikasnost uzrokuje visoke proizvodne trokove. Niska produktivnost ishrane ogleda se u niskoj konverziji hrane. Zato su, izme?u ostalog, krivi nedovoljna koncentracija hranljivih materija u osnovnom obroku te linearna primena koncentrata ujedna?enog sastava, sastavljenog naj?ec?e po kriterijumu niske cene, a ne funkcionalnosti. Neadekvatna ishrana povezana je direktno sa u?estaloc?u metaboli?ko - zdravstvenih poremec?aja koji se javljaju u obliku poremec?aja reproduktivnih funkcija i smanjene proizvodnje.

O prevazilaenju ovih problema, govorio je specijalista za ishranu mle?nih krava, profesor na Univerzitetu Illinois, SAD, Prof. dr Michael Hutjens.

Primenu u praksi predstavio je Jordan Matthews, suvlasnik i menader na farmi Rosy-Lane Holsteins, Wisconsin,SAD. Izlaganje moete pogledati OVDE.

Farmeri i ostali zainteresovani su imali priliku da ?uju iskustva sa farme koja obra?uje 700 hektara zemlje i proizvodi
mleko na 825 Holstein krava. Na farmi se nalazi vie od 1.500 ivotinja. Prose?na godinja proizvodnja se krec?e oko 14.000 litara po kravi. Mleko se prodaje mlekari koja je udaljena ca 300 km (Saputo kraj VAUPUN-a u Viskonsinu) i koristi se za proizvodnju sira. Proizvodni cilj je visoka proizvodnja uz naglasak na unapre?enje pojedinih delova menadmenta sa ciljem povec?anja profitabilnosti
celog preduzec?a, uz brigu za o?uvanje prirodnih resursa u okolini (kao to je voda, vazduh i zemlja), uz osiguranje ugodnog ivota za porodicu i radnike preduzec?a.

 

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije