-
Naslovna Aktuelno Osiguranje kvaliteta tradicionalnih proizvoda od mleka
Osiguranje kvaliteta tradicionalnih proizvoda od mleka
sreda, 03 decembar 2014 10:28

IMG 20141128 113409

Okrugli sto Osiguranje kvaliteta tradicionalnih proizvoda od mleka" organizovan od strane Regionalne razvojne agencije Zlatibor, Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije i Veterinarskog specijalisti?kog instituta iz Kraljeva odran je 28.11.2014. godine u prostorijama Veterinarskog specijalisti?kog instituta u Kraljevu.
Ovaj skup organizovan je u okviru Programa razvoja privatnog sektora u jugozapadnoj Srbiji (PSD) koji sprovodi Regionalna razvojna agencija Zlatibor, a koji finansira vajcarska Vlada , kroz vajcarsku agenciju za razvoj i saradnju u Srbiji SDC.
Slede?e teme su bile obuhva?ene dnevnim redom:
1. Pla?anje mleka po osnovu kvaliteta
2. Unapre?enje kvaliteta mleka kroz uvo?enje savetodavne slube od strane mlekara
3. Predstavljanje pravilnika o kvalitetu mleka i potencijalnih opasnosti za sve mlekare ukoliko na tritu ne bude sirovog mleka odgovaraju?eg kvaliteta

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnik MinistarstvaIMG 20141128 112347 poljoprivrede i zatite ivotne sredine, predstavnici Regionalne razvojne agencije Zlatibor, predstavnici VSI Kraljevo, predstavnici Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije i predstavnici mlekara iz zlatiborskog, moravi?kog, rakog i kolubarskog okruga.


Darko ?urovi?, rukovodilac PSD programa je prezentovao rezultate PSD programa koji su postignuti u saradnji sa mlekarama Spasojevi? i PK Zlatibor. Pomenute mlekare su kroz savetodavnu slubu i pla?anjem mleka po kvalitetu doprinele do toga da se unapredi kvalitet mleka da bude u skladu sa standardima EU. Shodno unapre?enju kvaliteta mleka tako su i poljoprivredni proizvo?a?i zara?ivali vie novca, a mlekare su dobijali bolju sirovinu za svoje tradicionalne proizvode.
Nakon iscrpne diskusije, u kojoj su u?estvovali svi prisutni, doneti su slede?i zaklju?ci:
da srpski proizvo?a?i i prera?iva?i mleka moraju da se pripreme za otru utakmicu koja im sledi. Carine za uvoz mle?nih proizvoda iz EU se postepeno smanjuju i nae mlekare ne?e biti konkurentne uvoznim proizvodima.
da je hitno potrebna akreditacija nezavisne laboratorije za kontrolu sirovog mleka, to je neophodno kako bi se osigurao kvalitet tradicionalnih proizvoda a samim tim svi bi u?esnici u lancu vrednosti proizvodnje tradicionalnih proizvoda od mleka ostvarili velike benefite.
mlekare bi trebale da po?nu sa analizama ukupnog broja mikroorganizama i somatskih ?elija kod pojedina?nih uzoraka kako bi imali jasniju sliku o kvalitetu mleka i stimulisali one proizvo?a?e koji proizvode ekstra klasu mleka.
uvo?enje savetodavca od strane mlekara koji bi na terenu pomagao proizvo?a?ima.
Tako?e, slede?a pitanja upu?ena su Ministarstvu poljoprivrede i zatite ivotne sredine:
1. Kada ?e se kona?no pustiti u rad nezavisna laboratorija? Ovo je preduslov bez koga kvalitet mleka ne moe da se meri, a pravilnici uslovljavaju kvalitetom.
2. Predstavnici mlekara ele da znaju ko ?e snositi trokove nezavisnih analiza? Do sada, trokove snose sami prera?iva?i a trokovi su zna?ajni. U drugim zemljama, postoji praksa da u prelaznim periodima ove trokove snosi drava.

 

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije