-
sreda, 20 avgust 2014 11:21

Unapre?enje kvaliteta sirovog mleka

Udruenje proizvo?a?a mleka Srbije uspostavilo je saradnju sa Regionalnom razvojnom agencijom Zlatibor iz Uica u okviru implementacije intervencije Unapre?enje kvaliteta tradicionalnih proizvoda od mleka koja je deo Programa razvoja privatnog sektora u jugozapadnoj Srbiji (PSD), koji se sprovodi uz podrku vajcarske agencije za saradnju i razvoj SDC.


U okviru ove intervencije dogovorena je me?usobna saradnja na polju edukacije proizvo?a?a mleka, organizovanje okruglog stola na temu unapre?enja kvaliteta sirovog mleka, prezentovanje zakonske regulative i novog biznis modela koji se zasniva na pla?anju mleka od strane mlekara po kvalitetu, a ne samo po koli?ini i uvo?enje savetodavne slube za farmere od strane mlekare.

 

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije