-
utorak, 01 jul 2014 10:25

Privredna komora Vojvodine, Novi Sad

Privredna komora VojvodineTeme konferencije pokrivale su akutne probleme sektora proizvodnje mleka u Srbiji. Predsednik UO, gospodin Ljubia Jovanovi?, podneo je izvetaj o dosadanjem radu Udruenja. Posetiocima skupa obratili su se i gosti: ?or?e Bugarin (Privredna komora Vojvodine), Sneana Trivunovi? (Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu) i Vlada Panteli? (Centralno udruenje odgajiva?a goveda simentalske rase).
Nakon uvodnih obra?anja, odrana su tri panela:
1. Goran Stoapri? (direktor sirovinskog sektora IMLEK-a): Otkup mleka izazovi u narednom periodu (primena novog pravilnika o aflatoksinu)
2. Dejan Bugarski (direktor Uprave za veterinu): Registracija farmi, procedure i praksa
3. Ljubia Jovanovi? (predsednik UO Udruenja): Izmena zakona o dravnom zemljitu pravo pre?eg zakupa sto?arima
Detaljan zapisnik sa konferencije moete pro?itati ovde.


U okviru panela vo?ene su iscrpne diskusije, nakon kojih su doneeni osnovni zaklju?ci konferencije:
konferencija 1Udruenje ?e nastaviti da proiruje aktivnost i ja?a svoj uticaj, i rezultat ne?e izostati. U Srbiji je potrebno sprovesti investicioni ciklus: u genetiku, u muu i u edukaciju. Struktura davanja Ministarstva bi?e takva da ?e sto?arstvo kao prioritet imati najbolje podrke investiranju. Podrka se moe o?ekivati i od banaka. U narednom periodu, o?ekuje se poboljanje situacije u sektoru, budu?i da potencijal Srbije lei u proizvodnji kvalitetnog mesa i mleka. Udruenje ?e nastaviti da se bavi organizovanim nabavkama i nastupima, kao i obezbe?enju boljih uslova poslovanja za svoje ?lanove i svim svojim znanjem i sredstvima ja?a?e dijalog izme?u javnog i privatnog sektora.

 

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije