-
ponedeljak, 23 jun 2014 14:09

logo1 2Udruenje proizvo?a?a mleka Srbije
organizuje
Godinju konferenciju u Novom Sadu

Godinja konferencija odra?e se u ?etvrtak, 26.juna u 11 ?asova u Velikoj sali Master centra u Novom Sadu.

Kao i svake godine, nae udruenje organizuje okupljanje ve?ine naih ?lanova sa predstavnicima dravne administracije, nau?nih institucija, prera?iva?a, srodnih udruenja iz inostranstva i medija. Za ovaj put, delegirali smo teme koje predstavljaju aktuelne prioritete celog sektora. Detaljan program konferencije moete pro?itati ovde.


Tokom proteklog perioda, Udruenje proizvo?a?a mleka Srbije se trudilo da aktivno i ozbiljno, u okvirima postavljenog sistema, radi na podizanju sveukupne konkurentnosti sektora. Poznato je da je upravo primarna sto?arska proizvodnja proteklih godina pretrpela najve?u destrukciju. Upravo iz tog razloga, uvereni smo da jedino kroz stalan proaktivan odnos i ja?anje dijaloga javnog i privatnog sektora, zajedni?ki moemo unaprediti trenutno stanje.

 

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije