-
Naslovna Aktuelno OD DO SADA URA?ENOG - IZDVAJAMO
OD DO SADA URA?ENOG - IZDVAJAMO
petak, 27 septembar 2013 14:40

Udruenje proizvo?a?a mleka osnovano je 2010. godine sa ciljem da objedini farmere i zastupa njihove interese kod dravnih i stru?nih institucija, dobavlja?a repromaterijala i pomo?nih sredstava i otkupljiva?a sirovog mleka. U me?uvremenu udruenje je, zahvaljuju?i postignutim rezultatima, postalo prepoznatljivo o ?emu svedo?i ?lanstvo preko 100 uspenih proizvo?a?a.

Od do sada ura?enog izdvajamo:

- Na inicijativu naeg udruenja, sa IMLEK-om je konstruisan model utvr?ivanja otkupne cene, koja se prati kvartalno I u direktnoj je vezi sa prosekom na nivou Evropske Unije.
- Ukinuta je diskriminacija u isplati subvencija, ostvaren je povra?aj subvencija I pove?anje iznosa premije za mleko odnosno subvencija za genetsko unapredjenje.
- U skladu sa ugledom koje Udruenje ima i na njegovu inicijativu u okviru novog zakona ostvareno je garantovanje isplate premija i subvencija ?ime je onemogu?eno njihovo ukidanje jednostranom odlukom ili uredbom.
- Predstavnici naeg udruenja su ukljuceni u rad radne grupa za izradu drzavne strategije za period od 2014. 2024. Godine.
- Predstavnici udruenja su aktivno u?estvovali u izradi novog zakona o dravnom zemljitu gde svojim predlozima trae odgovaraju?i ambijent za budu?nost sto?arstva.

 

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije