-
subota, 28 septembar 2013 00:00

U potpunosti svesni izazova koji su pred svima koji se bave proizvodnjom mleka i mesa, ?lanovi Udruenja su saglasni da se jedino udrueni i dobro organizovani moemo izboriti za poboljanje uslova poslovanja. Da bi postigli preko potrebno pove?anje konkurentnosti sektora mlekarstva, Upravni odbor Udruenja u najirem sastavu je nedavno doneo nekoliko sutinskih odluka koje se odnose na dalju profesionalizaciju rada.

-Odluka da se ?lanarina pla?a preko isporu?enog mleka i to u iznosu od 0.05 RSD po litri mleka to ?e biti obaveza svih ?lanova, a bi?e obra?unato od strane otkupljiva?a.

-Odluka da udruenje formira sopstvenu firmu koja ?e se baviti organizovanim nabavkama svih neophodnih materijala, genetskog materijala, mehanizacije, obezbe?enjem servisa, usluge osiguranja, tehni?ke podrke, transferom znanja i pruanjem pravnih usluga.

?lanovi udruenja ?e zauzvrat, rade?i preko svoje firme, imati direktan interes kroz
- Obezbe?enje boljih cena i uslova pla?anja
- Mnogo boljoj tehni?koj podrci od strane dobavlja?a u prvom redu
- Uvo?enje menadmenta na farmi i pra?enje proizvodnih rezultata
- Stalnu edukaciju, razmenu iskustava i posete srodnim udruzenjima iz Evrope- U predstoje?im pregovorima sa EU upravo Udruenja su prepoznata kao dominantan partner u obezbe?enju i prikupljanju sredstava iz predpristupnih fondova EU a sa krajnjim ciljem bolje pripreme farmera za trinu utakmicu koja sledi.

Rade?i sa udruenjem i kroz institucije udruenja radite za sebe.

 

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije