-
Naslovna Aktuelno
Aktuelno
sreda, 20 avgust 2014 11:21

Unapre?enje kvaliteta sirovog mleka

Udruenje proizvo?a?a mleka Srbije uspostavilo je saradnju sa Regionalnom razvojnom agencijom Zlatibor iz Uica u okviru implementacije intervencije Unapre?enje kvaliteta tradicionalnih proizvoda od mleka koja je deo Programa razvoja privatnog sektora u jugozapadnoj Srbiji (PSD), koji se sprovodi uz podrku vajcarske agencije za saradnju i razvoj SDC.


U okviru ove intervencije dogovorena je me?usobna saradnja na polju edukacije proizvo?a?a mleka, organizovanje okruglog stola na temu unapre?enja kvaliteta sirovog mleka, prezentovanje zakonske regulative i novog biznis modela koji se zasniva na pla?anju mleka od strane mlekara po kvalitetu, a ne samo po koli?ini i uvo?enje savetodavne slube za farmere od strane mlekare.

 
ponedeljak, 11 avgust 2014 14:12

farma na kojoj vlada obeleava 100 dana rada: jedna od najboljih u srbiji, a napravila ju je ena

Premijer Srbije Aleksandar Vu?i? i ?lanovi vlade obili su Ba?ko Gradite povodom obeleavanja 100 dana rada nove vlade. Farma Katalin Mulai, koja je jedan od ?lanova Upravnog odbora Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije, odabrana je kao jedno od najuspenijih poljoprivrednih gazdinstava, koje danas pla?a porez dravi, a nastalo je zahvaljuju?i li?nom preduzetnitvu i inicijativi jedne osobe.

Katalin VucicVu?i? je nakon obilaska farme "Mulai" u Ba?kom Graditu rekao da je politika drave i ove vlade da pomae uspene da postanu jo uspeniji, za razliku od prethodnih vlada koje su uvek pomagale neuspene.

Prema njegovim re?ima za obeleavanje 100 dana rada Vlade nije moglo da se izabere bolje mesto od farme "Mulai". Nismo mogli da izabermo bolju lokaciju. Svi mi moemo od vas da se nau?imo radu, marljivosti, potovanju obaveza. Za vas ne postoji vikend, morate da radite 365 dana, morate da ustanete u 4 ujutru. Malo je ovako uzornih, velikih i uspenih doma?instava u naoj zemlji" , rekao je Vu?i?.katalin vucic 2

Opširnije...
 
četvrtak, 31 jul 2014 12:24

Donacija visoko steonih junica

Donacija 5Udruenje proizvo?a?a mleka Srbije je protekle nedelje doniralo ?etiri visoko steone junice farmerima koji su ugroeni u poplavama. Prema instrukcijama Ministarstva poljoprivrede i zatite ivotne sredine, pomo? je otila na dva poljoprivredna gazdinstva optine Bajina Bata, u mesta Roga?ica i Ba?evci. Udruenje je tako?e doniralo i hraniva u vidu dvadeset velikih bala sena.Donacija 4

Ovo je samo jedna od akcija pomo?i koje je Udruenje sa svojim?lanovima sprovelo i koje ?e nastaviti da sprovodi, kako bi solidarno??u uspeli da pomognemo onima kojima je pomo? najpotrebnija.Donacija 8Donacija 1Donacija 10

 
Nacionalni konvent o Evropskoj uniji
sreda, 23 jul 2014 12:46

Udruenje kao ?lan radne grupe 7

N?ci?n?lni k?nv?nt ? ?vr?psk?? uni?i u Srbi?i predstavlja pl?tf?rmu z? u???? i pr???nj? t?k? pr?g?v?r? ? pristup?nju ?U. Udruenje proizvo?a?a mleka Srbije ima svog predstavnika u radnoj grupi 7, koja obuhvata tri poglavlja:Nacionalni Konvent logo

Poljoprivreda i ruralni razvoj

Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika

Ribarstvo

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji je st?ln? t?lo u ?kviru k???g s? v?di t?m?tski struktuir?n? d?b?t? pr?dst?vnik? dr?vn? ?dministr?ci??, p?liti?kih p?rti??, n?vl?dinih ?rg?niz?ci??, stru?nj?k?, privr?d?, sindik?t? i pr?f?si?n?lnih ?rg?niz?ci??, ? pristup?nju Srbi?? ?vropskoj uniji.

Udruenje ?e svoje prve predloge i preporuke izneti na sastanku radne grupe 7 koji ?e se odrati po?etkom septembra.

Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 4 od 10

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2019 Udruženje proizvođača mleka Srbije