-
Naslovna
Predavanje na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu
ponedeljak, 30 mart 2015 13:49

Pove?anje produktivnosti u proizvodnji mleka primenom savremene ishrane, menadmenta i rane dijagnostike bolesti (iskustva iz SAD-a)

INEDA Institut za profitabilno govedarstvo iz Minhena i
SANO Savremena ishrana ivotinja d.o.o.u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu (departman za sto?arstvo) organizovali su 26. marta internacionalni stru?ni seminar.Krave1 cr

Proizvodnja mleka na farmama u Srbiji mora se unaprediti. Uopteno - farme proizvode premale koli?ine mleka, a niska produktivnost ishrane uz nisku operativnu efikasnost uzrokuje visoke proizvodne trokove. Niska produktivnost ishrane ogleda se u niskoj konverziji hrane. Zato su, izme?u ostalog, krivi nedovoljna koncentracija hranljivih materija u osnovnom obroku te linearna primena koncentrata ujedna?enog sastava, sastavljenog naj?ec?e po kriterijumu niske cene, a ne funkcionalnosti. Neadekvatna ishrana povezana je direktno sa u?estaloc?u metaboli?ko - zdravstvenih poremec?aja koji se javljaju u obliku poremec?aja reproduktivnih funkcija i smanjene proizvodnje.

O prevazilaenju ovih problema, govorio je specijalista za ishranu mle?nih krava, profesor na Univerzitetu Illinois, SAD, Prof. dr Michael Hutjens.

Primenu u praksi predstavio je Jordan Matthews, suvlasnik i menader na farmi Rosy-Lane Holsteins, Wisconsin,SAD. Izlaganje moete pogledati OVDE.

Farmeri i ostali zainteresovani su imali priliku da ?uju iskustva sa farme koja obra?uje 700 hektara zemlje i proizvodi
mleko na 825 Holstein krava. Na farmi se nalazi vie od 1.500 ivotinja. Prose?na godinja proizvodnja se krec?e oko 14.000 litara po kravi. Mleko se prodaje mlekari koja je udaljena ca 300 km (Saputo kraj VAUPUN-a u Viskonsinu) i koristi se za proizvodnju sira. Proizvodni cilj je visoka proizvodnja uz naglasak na unapre?enje pojedinih delova menadmenta sa ciljem povec?anja profitabilnosti
celog preduzec?a, uz brigu za o?uvanje prirodnih resursa u okolini (kao to je voda, vazduh i zemlja), uz osiguranje ugodnog ivota za porodicu i radnike preduzec?a.

 
PREDSTAVLJANJE IPARD PROGRAMA 2014-2020
ponedeljak, 30 mart 2015 13:00

Predstavnici Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije prisustvovali su u ponedeljak, 23. marta, u Sava Centru predstavljanju IPARD programa 2014-2020. Program predvi?a ulaganja u iznosu od 175 miliona evra u mere podrke ruralnom razvoju u Srbiji.IPARD-foto-e1427127092293

Zajedno sa nacionalnim merama podrke (iz budeta) srpskim poljoprivrednicima ?e biti na raspolaganju, po?evi od kraja ove godine, ukupna suma od skoro 230 miliona evra do 2020. godine. Programom podrke ?e biti obuhva?ene investicije u proizvodnju i preradu mleka, mesa, vo?a, povr?a i ratarskih kultura. Svi prihvatljivi trokovi ?e poljoprivrednicima biti refundirati u iznosu od 60 do 70 posto ukupne investicije. Po prvi put ?e se investicije u IT za poljoprivrednu proizvodnju smatrati prihvatljivim trokom (oprema za pra?enje, kontrolu i upravljanje proizvodnim procesima). Sredstva iz IPARD programa ?e mo?i da koriste srednji ili velike proizvo?a?i, dok ?e mala poljoprivredna gazdinstva na raspolaganju imati sredstva iz srpskog budeta.

Celokupan IPARD program 2014-2020 moete pogledati OVDE.

 
sreda, 03 decembar 2014 11:03

Udruenja proizvo?a?a mleka usvojili zahteve koje su uputili Ministarstvu poljoprivrede i zatite ivotne sredine

U petak, 28.11.2014., u Novom Sadu je odrana zajedni?ka skuptina Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije i Centralne asocijacije proizvo?a?a mleka Vojvodine. Vie od 300 ?lanova oba Udruenja prisustvovali su sednici skuptine, na kojoj su usvojeni zahtevi koji su upu?eni Ministarstvu poljoprivrede i zatite ivotne sredine.

IMG 2112

Zahtevi su slede?i:

1. Zahtevamo zatitu proizvo?a?a mleka i podsticanje kvaliteta putem premiranja po klasama:

premija za ekstra klasu da iznosi 10 rsd po litri mleka,
premija za 1. klasu da iznosi 7 rsd po litri mleka,
premija za 2. klasu da iznosi 4 rsd po litri mleka,
regres za umati?eno grlo da iznosi 30.000 rsd.

2. Zahtevamo da se u Izmene Zakona o dravnom poljoprivrednom zemljitu unesu nai predlozi:

da rok zakupa bude minimum 30 godina, po pravu pre?eg zakupa sto?arima,
da cena zakupa za sto?are bude fiksna po klasama na nivou drave, odre?ena od strane ministarstva i primerena govedarstvu (trokovima proizvodnje mleka),
da ograni?enje zakupa bude hektar po uslovnom umati?enom grlu.

3. Zahtevamo hitno preispitivanje rada Uprave za veterinu kako bi se reili svi nagomilani problemi u sektoru, uz neizostavno u?e?e predstavnika naih udruenja.

4. Zahtevamo ukidanje Regionalnih odgajiva?kih organizacija i da cenovnik i rad Glavne odgajiva?ke organizacije kontrolie ministarstvo, uz uvaavanje predloga naih udruenja.

5. Zahtevamo hitno definisanje operativnog programa razvoja sektora mlekarstva od 2015-2024

Predstavnici Udruenja o?ekuju pismeni odgovor Ministarstva, u rokuIMG 2098 od sedam dana, u kome bi izrazili stav povodom naih zahteva.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 3 od 14

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije