-
Naslovna
sreda, 26 oktobar 2016 11:04

Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost

U Beogradu je 24. oktobra 2016. godine odran drugi srpski Kongres mlekarstva u organizaciji Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije, a u okviru projekta "Podrška dijalogu izme?u javnih i privatnih aktera za sektor mleka" u Republici Srbiji, koji sprovode Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD). Na Kongresu su se okupili stru?njaci, predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite ivotne sredine Republike Srbije, ali i predstavnici proizvo?a?a i prera?iva?kih kompanija, nau?noistraiva?kih institucija i srodnih udruenja, organizacija potroša?a, odnosno svi vani ?inioci u proizvo?a?kom lancu ovog strateškog sektora srpskog agrara.

IMG 7059

Kongres je otvorio Ljubiša Jovanovi?, predsednik Upravnog odbora Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije, istakavši sve šanse i izazove sa kojima se ovaj sektor susre?e, nakon ?ega se prisutnima obratio Dmitry Prikhodko, ekonomista Investicionog Centra UN FAO. On je izjavio da su globalne cene mleka u blagom rastu od juna ove godine, kao i da se predvi?a globalni rast potrošnje mleka i mle?nih proizvoda, što ide u prilog i srpskim proizvo?a?ima. "Veliki izazov za sektor mlekarstva predstavlja to što Srbija ima najmanji broj grla po farmi u Evropi, sa prosekom od 2,8 krave po doma?instvu. Za ve?u konkurentnost na doma?em i me?unarodnom trištu, neophodno je da se unapredi efikasnost proizvodnje i kvalitet mleka, kako bi se odgovorilo na standarde EU". zaklju?uje Prikhodko.

IMG 7056

Na prvom panelu koji se bavio dravnom institucionalnom podrškom sektoru, Nenad Terzi? iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite ivotne sredine, naglasio je da se i u narednoj godini planira snana podrška sektoru sto?arstva i da ?e zajedno sa predstavnicima Udruenja razmotriti predlog rekonstrukcije modela premiranja po litri mleka, a prema kvalitetu.

IMG 7052

U tri panela govornici i u?esnici su diskutovali i o zna?aju akreditovanja Nacionalne laboratorije, dodatnom opremanju proizvo?a?a mleka, prelevmanima na uvoz mleka, uvo?enju oznake kvaliteta za doma?e proizvode i brendiranju za me?unarodna trišta, kao i promeni modela podsticanja proizvodnje mleka od strane drave, a u pravcu stimulisanja višeg kvaliteta proizvoda.

IMG 7055

Na zatvaranju Kongresa, prisutni su se sloili da je cilj Udruenja i svih aktera u lancu proizvodnje i prodaje mleka da u narednih tri do ?etiri godine više od 90 odsto proizvedenog srpskog mleka bude u ekstra klasi kvaliteta.

Na slede?em linku moete pogledati detaljniji Izveštaj sa Drugog srpskog kongresa mlekarstva: Zapisnik i zaklju?ci.

Prezentacije sa Kongresa moete pogledati na slede?im linkovima: Sektor mlekarstva u Srbiji i Oznaka mesa i mesnih prera?evina.

 
NAJAVA DOGA?AJA: DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA u Beogradu 24. oktobra 2016.
sreda, 26 oktobar 2016 10:21

Obavetavamo vas da ?e se Drugi srpski Kongresa mlekarstva odrati 24. oktobra 2016. godine sa po?etkom u 9:30h u hotelu Holiday Inn, Beograd.

Kongres template-prezentacija-izmenjeno

Kongres organizuje Udruenje proizvo?a?a mleka Srbije, a u okviru projekta Politi?ki dijalog izme?u javnog i privatnog sektora u oblasti mleka u Republici Srbiji, koji sprovode Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

Teme Kongresa, izme?u ostalog, su: unapre?enje konkurentnosti i kvaliteta mleka kroz saradnju proizvo?a?a, prera?iva?a, prodajnih sistema i adekvatnu podrku dravnih institucija, Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju - promena modela podsticanja proizvodnje mleka, primena Zakona o dravnom poljoprivrednom zemljitu, i dr.

Kongres Mlekarstva ?e okupiti stru?njake i predstavnike Ministarstva poljoprivrede i ivotne sredine Srbije, UN FAO, EBRD, kao i veliki broj predstavnika proizvo?a?a i prera?iva?a mleka i drugih u?esnika ovog stratekog sektora srpskog agrara.

Detaljnu agendu moete pogledati ovde.

 
utorak, 24 novembar 2015 14:55

LOGOTIPI crU Beogradu je 5. i 6. novembra 2015. godine odran prvi srpski Kongres mlekarstva u organizaciji Udruenja proizvo?a?a mleka Srbije, a u okviru projekta Podrka dijalogu izme?u javnih i privatnih aktera za sektor mleka u Republici Srbiji, koji sprovode Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD). Na Kongresu su se okupili stru?njaci, predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zatite ivotne sredine Republike Srbije, ali i predstavnici proizvo?a?a i prera?iva?kih kompanija, nau?noistraiva?kih institucija i srodnih udruenja iz inostranstva, odnosno svi vani ?inioci u proizvo?a?kom lancu ovog stratekog sektora srpskog agrara.

kongres4

Mlekarstvo-s


Kongres je otvorila Sneana Bogosavljevi? Bokovi?, ministar poljoprivrede i zatite ivotne sredine u Vladi Republike Srbije, nakon ?ega se prisutnima obratio Dmitry Prikhodko, ekonomista Investicionog Centra UN FAO i Miljan drale, direktor odseka za Agrobiznis za jugoisto?nu Evropu EBRD. Ministarka je naglasila da ?e, uprkos merama tednje, podsticaji za sto?arstvo ostati isti u narednoj godini, kao i da ?e nastaviti da se radi na unapre?enju konkurentnosti putem izmena Pravilnika za veterinu, Zakona o zakupu dravnog poljoprivrednog zemljita i poboljanjem kvaliteta mleka. Gospo?a Bogosavljevi? napomenula je da je prethodne godine kona?no zaustavljen trend pada broja muznih grla i koli?ine proizvedenog mleka i da je kona?no ostvaren blagi rast. Dmitry Prikhodko je napomenuo da FAO ve? nekoliko godina prati ovaj sektror u Srbiji za koji smatra da ima visok potencijal. ?injenica je da ?e cene sirovog mleka u narednom periodu stagnirati, ali se svakako u narednoj deceniji o?ekuje rast tranje za mle?nim proizvodima u zemljama u razvoju, gde Srbija moe da trai svoju ansu, pod uslovom da se vredno radi na poboljanju kvaliteta i efikasnosti, kod svih u?esnika u lancu proizvodnje. FAO i EBRD ?e nastaviti da pruaju podrku sektoru mleka i mesa u Srbiji, potvrdio je i Miljan drale, koji je naglasio koliko je vana dobra saradnja sa javnim sektorom. Poboljanjem zakona doprine?e se stvaranju boljih izvora finansiranja, to je glavni preduslov za dalji razvoj sektora.

Kongres template-prezentacija-

Ljubia Jovanovi? naglasio je da Udruenje proizvo?a?a mleka Srbije uspeno sara?uje sa FAO i EBRD, sa prera?iva?ima sa kojima ima model pregovaranja oko cene, kao i sa javnim institucijama. Cilj Udruenja i svih aktera u lancu treba da bude da u narednih tri do ?etiri godine 95 odsto proizvedenog srpskog mleka bude u ekstra klasi kvaliteta.

Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 2 od 14

  • SAOPTENJE ZA MEDIJE

    ZAVREN DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA Unapre?enje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za ve?u konkurentnost U Beogradu je 24. oktobra 2016. go

Copyright © 2020 Udruženje proizvođača mleka Srbije